Privacy Verklaring

SkiRun, gevestigd aan J.J.P. Oudweg 8, 1703 DE te Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
SkiRun
JJP Oudweg 8
1703 DE Heerhugowaard
072-5245729
www.skirun.nl

Sandra de Rooij en Piet Bohnenn zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van SkiRun, zij zijn te bereiken via info@skirun.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

SkiRun verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum alleen bij kinderen jonger dan 16 jaar
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

SkiRun verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Adres en leeftijdgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@skirun.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SkiRun verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Daarnaast gebruiken wij uw naam om onze leraar voor te kunnen bereiden op de lessen die hij/zij aan u zal geven. In ons boekingsprogramma houden wij per persoon het niveau en de afgenomen diensten bij.

Indien u toestemming heeft gegeven ofwel zich ingeschreven heeft voor onze nieuwsbrief dan gebruiken wij uw e-mailadres voor het toezenden van onze mailing.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

SkiRun neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SkiRun) tussen zit. SkiRun gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

–        BreVes; ons boekingsprogramma. Hierin worden de persoonsgegevens bewaard, de afgenomen producten en de niveaus die bereikt worden tijdens de ski- en snowboardlessen. Dit programma wordt beveiligd en gewaarborgd door Segestia BV.

–        Mailchimp; voor het versturen van onze nieuwsbrieven aan onze klanten die reeds toestemming hebben gegeven of wel zichzelf hebben ingeschreven op onze mailingslijst. De beveiliging van deze persoonsgegevens ligt in handen van Mailchimp.

SkiRun bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien onze klanten 5 jaar inactief zijn zullen wij alle persoonsgegevens uit het boekingsprogramma verwijderen. De e-mailadressen op de mailingslijst worden pas verwijderd als een klant zichzelf uitschrijft van onze mailingslijst.

SkiRun verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden met uw toestemming  en dan alleen nog als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. SkiRun gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op www.skirun.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SkiRun en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@skirun.nl. Wij zullen uw verzoek dan binnen 4 weken verwerken.

SkiRun wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

SkiRun neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@skirun.nl.